0
2
0
  H M D
M
G
K A K
M
D
D
CD T
D
M
G
[C-XF] Knivezs VGL-2 DEAD 234 494 0 0 0 1 0
[C-XF] Shotgunfist SR-1 DEAD 116 254 0 0 0 1 0
2
  H M D
M
G
K A K
M
D
D
CD T
D
M
G
[AW] ArchonEnt SR-1P 68% 325 566 0 2 2 4 0
[FJRD] OogwayT SHC-P 39% 240 342 2 0 0 3 0